Incidentbestrijdingsplan (IBP) Noordzee versie 2016


Qua opzet is gekozen voor het goed toegankelijk presenteren van de voor de hulpverleningsdiensten vereiste operationele informatie. Het IBP NZ is daarom in delen opgebouwd. Het bestaat uit de volgende delen:


Het Algemene deel

Het Algemene deel behandelt in hoofdstuk 1 de aanleiding, voorvallen en doelgroepen, samenhang, vaststelling en beheer, opleiding, oefening van het incidentbestrijdingsplan.


Deel A

Deel Agaat in op de afspraken (organisatie en coördinatie) die gelden voor de Noordzee. Hoofdstuk 2 en 3 gaan in op het werkingsgebied en de bevoegdheden in de verschillende gebieden. Hoofdstuk 4 beschrijft de betrokken partijen. Hoofdstuk 5 behandelt de randvoorwaardelijke processen. Hierin is aandacht voor melding/alarmering en leiding en coördinatiestructuur met specifieke aandacht voor de coördinatie tussen de zee- en landonderdelen. Het onderdeel informatiemanagement is ook voorzien van het proces crisiscommunicatie. Voor betrokken functionarissen (bestuurlijk en operationeel) bij de incidentenbestrijding op de Noordzee moet vooral dit deel onderdeel vormen van de basiskennis.


Deel B

In Deel B is de operationele uitwerking van het IBP NZ per scenario omschreven. In hoofdstuk 6 worden acht scenario's (zoals opgenomen in het handboek 'Incidentbestrijding op het water') in scenariokaarten uitgewerkt en komen specifieke risico's apart aan bod. In de scenariokaarten is in detail aandacht voor de maatregelen die binnen de processen een rol spelen als een scenario optreedt. Dit deel is specifiek bedoeld voor alle betrokken functionarissen.
 
Tot slot maken bijlagen deel uit van het plan. In deze bijlagen kunnen de betekenissen van de verschillende afkortingen in dit document worden teruggevonden, een uitleg van de begrippen en een grotere weergave van enkele kaarten in dit document. Daarnaast is het juridisch kader uitgewerkt en de bevoegdheden van de betrokken partijen met de wettelijke grondslag. Ook komen standaardformulieren en standaardschema’s terug. Tenslotte is een korte beschrijving opgenomen van gerelateerde documenten en hoe ze aan het IBP gerelateerd zijn.